Zásady ochrany osobní údajů

Ochrana osobních údajů zákazníků společnosti Keraservis Group a.s.

Správcem osobních údajů je společnost Keraservis Group a.s., IČO: 01717171, se sídlem Kaštanová 515/125a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6879, (dále jen jako „správce“), která jakožto správce osobních údajů, které jí budou poskytnuty zákazníkem pro účely sjednání kupní smlouvy a k realizaci smlouvy, bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace pro zákazníky při přijetí osobních údajů Správcem

Právní základ pro zpracování

-          Uzavření kupní smlouvy, popř. jednání o uzavření kupní smlouvy (např. předkládání cenové nabídky apod.)

-          Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – zákazníka, která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

Účel zpracování

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností a uplatňování práv prodávajícího v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou uzavřenou se zákazníkem jako kupujícím.

Kategorie osobních údajů

Adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, DIČ),  kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo), případně další údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Kategorie subjektů údajů a zdroj osobních údajů

Zákazníci správce jako kupující. Osobní údaje jsou získávány od zákazníků, jakožto subjektů údajů.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou pouze orgány veřejné moci v rámci jejich oprávnění a externí společnosti, zpracovávající část agendy pro správce údajů (např. externí účetní, externí poskytovatelé údržby informačního systému). Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci Evropské unie.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy.  Následně s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva zákazníka

Právo na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na výmaz osobních údajů

Správce má povinnost zlikvidovat osobní údaje, které o zákazníkovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zákazník o to požádá.

Právo na opravu nebo doplnění osobních údajů

Zákazník má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zákazník právo kdykoli doplnit.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Zákazník má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zákazník právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Zákazník může získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se správcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude zákazník jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Odběr novinek

Zadejte vaši emailovou adresu a my vám budeme posílat všechny novinky, trendy a zajímavé akce.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.